Nieuwe OR in turbulent jaar


“Na de installering werd al heel snel duidelijk dat het geen normaal jaar zou worden voor de OR.”

Tom Pauw, senior client consultant Retirement & Investment en voorzitter OR

“2020 was voor iedereen, en dus ook voor de ondernemingsraad (OR), geen gewoon jaar”, vertelt voorzitter Tom Pauw. “Niet alleen vanwege de coronamaatregelen en het thuiswerken, maar ook omdat de taak van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)* erop zat. Daarom hebben we in maart 2020, nog nét voor de eerste lockdown, verkiezingen gehouden. Er waren namelijk meer kandidaten dan zetels. Ruim 60% van de collega’s heeft gestemd op de kandidaten, waardoor we nu met 17 leden in de OR zitten, van wie de helft nieuw is. Een mooie bevestiging dat medezeggenschap leeft binnen de organisatie. Na de installering werd al heel snel duidelijk dat het geen normaal jaar zou worden voor de OR.”

"De nieuwe OR werd direct in het diepe gegooid”, vertelt Tom. “In april kregen wij te maken met een wereldwijde salarismaatregel om de dreigende coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Aon Global vroeg alle collega’s wereldwijd om tijdelijk 20% salaris in te leveren, zodat niemand zijn of haar baan bij Aon zou verliezen als gevolg van de coronacrisis. Een baangarantie voor álle collega’s wereldwijd. In Nederland ging het om een vrijwillige, tijdelijke bijdrage. Als OR hadden wij geen stem, maar we hebben wel samen een standpunt ingenomen. Gelukkig kon de salarismaatregel snel worden teruggedraaid, omdat de organisatie veerkracht heeft getoond.” Ook in 2020 hebben we ons natuurlijk beziggehouden met de dagelijkse zaken als verzuim en veiligheid, met organisatiewijzigingen en met wijzigingen vanuit de overheid, zoals het vaderschapsverlof. Enkele grotere dossiers waren:

  • De harmonisering van de pensioenregeling voor oud-collega’s van UMG en IAK. Hun arbeidsvoorwaarden waren al geharmoniseerd, maar zij zaten nog wel in hun oude pensioenregeling, die eind 2020 afliep. Het ging hier om een vrij technisch verhaal, dus we hebben goede afspraken met de directie gemaakt om dit helder te communiceren naar de collega’s.
  • Daarnaast was de modernisering van de arbeidsvoorwaarden een intensief traject. In december 2020 hebben we met de directie overeenstemming bereikt over het voorstel. Omdat binnen de OR sterke, verschillende standpunten bestonden, hebben we veel tijd en energie gestoken in het in lijn brengen van het gezamenlijke standpunt van de OR.

Marike de Nobel, casemanager Corporate Wellness en vicevoorzitter OR

Vicevoorzitter Marike de Nobel: “Ook ik ben in 2020 nieuw toegetreden tot het dagelijks bestuur. Ik vind het mooi dat je als OR-lid rechtstreeks vanaf de werkvloer het gesprek met de directie aan kunt gaan. Ik houd ervan om een stevige discussie aan te gaan, maar om tegelijkertijd de harmonie te bewaren. Dan bereik je het meest met elkaar. Mijn ervaring als gemeenteraadslid komt daarbij goed van pas. Ik ben er best trots op als je ziet wat we met elkaar hebben klaargespeeld, zeker gezien de lastige omstandigheden. Het was een turbulent jaar, we moesten volledig online samenwerken en overleggen en we misten natuurlijk de waardevolle contacten met collega’s op de werkvloer. Tel daarbij op dat velen van ons elkaar nog niet kenden en maar een keer in het echt hadden gezien in een conferentieruimte op de bekende 1,5 meter. Het werkt toch iets makkelijker samen als je elkaar, ook in een informele setting, wat beter hebt leren kennen. Ik hoop dus dat de OR in 2021 gauw weer met een hapje en een drankje bij elkaar komt. Graag ook met de directie erbij natuurlijk!”

* De activiteit van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) richtte zich op de integratie van Aon en UMG.

Mark Luijckx, Proces & Change Specialist One Underwriting en secretaris OR

“Het was een intensief jaar waar ik tegelijkertijd ook veel energie van heb gekregen”, bevestigt secretaris Mark Luijckx. “Vooral omdat ik zelf beter wilde snappen hoe de besluitvorming van Aon in elkaar steekt, heb ik me kandidaat gesteld. De gebruikelijke OR-trainingen zijn door corona in eerste instantie niet doorgegaan, wat het voor de nieuwe leden extra lastig maakte om te wennen aan hun rol. Doordat we alleen nog online konden vergaderen, merkten we al snel dat het lastig is om 17 mensen met allemaal een eigen mening evenwichtig aan bod te laten komen. We vonden het belangrijk dat ieders mening voldoende ruimte kreeg, dus ik heb geprobeerd daar een weg omheen te vinden. Ik ben ook buiten de overleggen om als een soort coach opgetreden voor de leden. Daarnaast heb ik in mijn rol als secretaris veel informatie inzichtelijk gemaakt, zodat we een helder standpunt konden innemen en dit ook zo met collega’s konden communiceren. Samen met overlegsecretaris Annechien Harting hebben we ook de communicatie met collega’s en de directie zo goed mogelijk gestroomlijnd.”